Àmbit General dels Termes i Condicions de Compra

 

 

 

Els presents Termes i Condicions de Compra ( “CGC”), regulen de forma expressa les relacions jurídiques entre el consumidor i usuari, d’acord amb l’expressament definit en la normativa espanyola en matèria de protecció de consumidors i usuaris que fora d’aplicació i que haurà comptar amb la majoria d’edat (18 anys), ( “Usuari”) i FERRETERIA ARMENGOL (en endavant la “Venedora”).

Ferreteria Armengol està donada d’alta al Registre Mercantil amb la següent informació fiscal:

Armengol Oliva Fontelles

CIF: 78059629K

Adreça: c/ Avall, 25 i Passatge Sant Isidre, 5. Balaguer (25600) Lleida.

 

 

 

 

 

 

 

2. Perfeccionament del Contracte

 

 

 

Els productes, ofertes i promocions es dirigeixen exclusivament a consumidors finals (exclusivament venda al menor) amb una direcció de facturació i una direcció d’entrega en el territori nacional. Per determinats productes que requereixin d’un embalatge especial podran delimitar-se l’adreça y el lloc d’entrega; la referida limitació será indicada a la fitxa descriptiva del producte. El procés de contratació es formalitzará exclusivament en idioma Espanyol.

 

 

 

L’ Usuari, després de finalitzar el procés de comanda Online havent facilitat a tal efecte les dades requerides així com després d’haver clicat, en l’últim pas del procés de comanda, el botó “Pagar”, acceptarà el mateix de forma vinculant.

 

 

 

Les sol·licituds de les comandes serán emmagatzemades en els nostres sistemes, respectant la política de privacitat expressament definida en el procés de registre, després del perfeccionament del contracte. En cas de pèrdua de la documentació, l’Usuari podrà sol·licitar la mateixa emplenant el formulari d’atenció al client que es troba en el següent  enlace, procedint a la remissió d’una còpia.

 

 

 

 

 

 

 

3. Preus, despeses d’enviament  i cupons

 

 

 

Tots els preus tenen els impostos al tipus vigent aplicable i exlouen les despeses d’enviament ordinàris i aquells recàrrecs específics sobre les despeses que, amb motiu de les dimensions i/o pes del producte, puguin sorgir. Aquests recàrrecs podrán variar en funció del tipus d’enviament i de la naturalesa del producte. Serán considerats com a vàlids els preus vigents en el moment del encàrrec.

 

 

 

Tots els preus han estat lliurement determinats i ofertats amb caràcter general d’acord a la lliure i lleial competència, amb les úniques excepcions determinades en lleis especials que siguin d’aplicació.

 

 

 

Cada comanda tindrà assignat un cost d’enviament estàndard. Addicionalment segons el pes i/o el volum dels productes que conté la comanda, podrán ser aplicats suplements de despeses d’enviament. Aquests suplements serán informats en la fitxa de detall del producte on s’indica el preu unitàri i serán aplicables a cada unitat d’article. El cost mínim de l’enviament és de 4€ i el temps d’entrega es realitzarà en un termini de 48/72 hores.

 

 

 

En el cas que disposis d’un cupó, podrás fer-lo servir en el resum de la comanda en el camp habilitat per a això, abans de realitzar el pagament. Cada cupó ve configurat amb un codi alfanumèric necessàri per poder bescanviar-lo. La validesa i l’import del cupó, així com la informació de l’aplicació del mateix, estará reflexat de forma clara en el propi cupó.

 

 

 

 Els cupons es publicarán per diferents mitjans: Web, newsletter, folletó, prensa o campanyes de marketing digital. 

 

 

 

Les condicions de bescanvi del cupó serán:

 

 

 

 

 

 

 

 • Ús exclusiu bescanvi del cupó a www.ferreteriaarmengol.com
 • Les condiciones del bescanvi del cupó vindran determinades en las condicions estipulades per cada campanya promocional.
 • En cas de devolució de la comanda no es podrá tornar a fer servir el mateix cupó per una altra comanda.
 • En cas d’import mínim de compra, no es tindrà en compte per al seu càlcul les despeses d’enviament (ja siguin despeses d’enviament estàndard i/o suplements de despeses d’enviament).
 • En cas de cupons amb “enviament gratuït”, només serán vàlids per a les despeses d’enviament estàndard. Els suplements de despeses d’enviament queden exclosos d’aquest tipus de campanya promocional.

 

 

 

 

 

 

 

4. Termini i coordinació de l’enviament

 

 

 

L’entrega es produirà conforme a la data i termini indicat en la informació detallada a la web al finalitzar la comanda (dilluns a divendres, amb exclusió dissabtes i dies festius nacionals a Espanya conforme el calendari oficialment publicat en l’últim BOE).

 

 

 

En casos excepcionals o èpoques d’alta demanda, es podrà realitzar alguna entrega en dissabte (prèvia comunicació per part de l’empresa de transport a l’Usuari). En el cas de realitzar una comanda amb varis productes,  s’haurà de computar el termini prenent de referència l’últim termini d’entrega dels articles que estiguin a la cistella de la compra. En el supòsit de que, excepcionalment i per a determinats productes, existeixi una data específica per a l’inici del termini d’entrega, el mateix es computarà a partir de dita data.

 

 

 

 Els paquets que sobrepassin els 25kg i/o els 3 metres de llarg, qualsevol dels seus costos seran entregats per l’empresa de transports a l’Usuari a peu de carrer a la direcció d’entrega expressament designada.

 

 

 

Amb la finalitat d’evitar varis intents d’entrega, així com els corresponents dipòsits temporals dels productes i accelerar els enviaments en pro de la comoditat de l’Usuari, la Venedora s’obliga a un procés d’entrega coordinada. A tal efecte la Venedora facilitarà a l’empresa de transport encarregada de l’entrega dels productes la direcció de contacte de l’Usuari aportada durant la formalització del procés de comanda, o, en el seu defecte, durant la creació del compte d’Usuari. El disposat es realitza a únics efectes de possibilitar la posada en contacte de l’empresa logística amb l’Usuari als efectes d’informar-li sobre l’hora d’entrega o acordar, en el seu cas una data d’entrega.

 

 

 

Les reclamacions relatives a: (i) a entregues parcials (falta algún paquet) o a danys exteriors en els paquets haurán de ser notificats en el mateix moment de la recepció per part de l’Usuari a l’empresa de transport, havent de constar a l’albarà d’entrega i cursant la corresponent reclamació a través dels canals oficials d’Atenció al Client de la Venedora; (ii) per a la resta de possibles reclamacions l’Usuari disposarà d’un termini de set (7) dies naturals, comptats des de la recepció de la comanda corresponent, havent de cursar les mateixes a través dels canals d’Atenció al Client que la Venedora facilita a tal efecte.

 

 

 

 El disposat s’efectua sense perjudicis de les garanties legals corresponents i vigents que assisteixen a l’Usuari i als productes.

 

 

 

 

 

 

 

5. Pagament

 

 

 

L’Usuari podrà pagar els articles mitjançant pagaments amb tarjeta de crèdit y/o dèbit en concret VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD y MAESTRO. La Venedora per motius de seguretat es reserva el dret d’excloure determinats mitjans de pagament de forma extraordinària i per a determinades comandes que resultin susceptibles de frau.

 

 

 

Per facilitar futures compres, l’Usuari tindrà l’opció, previ consentiment, de guardar les dades de les seves targetes a la passarel·la de pagament del banc proveïdor de serveis de pagament de la Venedora. En aquest cas, la targeta guardada apareixerà predefinida com a opció de mitjà de pagament al perfil de l’Usuari. La targeta guardada podrà ser gestionada per l’Usuari a l’apartat Mi cuenta. La Venedora no disposarà de les dades completes de targeta/s. 

 

 

 

L’Ús dels sistemes de pagament expressament reconeguts a les presents CGG suposa l’autorització expressa de l’Usuari a favor de la Venedora, per realitzar el càrrec dels imports deguts al moment de la realització de la comanda.

 

 

 

Amb l’enviament de la mercaderia, es procedirà a la remissió de la factura simplificada a través del correu electrònic designat per l’Usuari. Per qualsevol qüestió, sol·licitud o incidència en matèria de facturació i amb conformitat a la normativa aplicable l’Usuari haurà de reomplir el formulari d’atenció al client que es troba al següent enlace.

 

 

 

 

 

 

 

6. Reserva de domini

 

 

 

La Venedora ostentarà la titularitat sobre l’objecte de compra, fins que es produeixi el pagament de les quantitats degudes per part de l’Usuari.

 

 

 

 

 

 

 

7. Garantia

 

 

 

Amb caràcter general resultaràn d’aplicació les mesures dels termes i condicions de garantia, que siguin d’aplicació en temps i forma prevista per la normativa reguladora vigent i que haurán de posar-se a disposició per escrit a més tardar en el moment d’entrega dels productes. En cas de que existeixin defectes en els productes entregats i responsabilitat per productes defectuosos, tot això sense perjudicis de l’eventual garantia aplicable. En el termini legal per a la reclamació de defectes comprén dos anys des de la data d’entrega, això es des de la recepció dels productes per part de l’Usuari, qui haurà de conservar l’original de la factura simplificada emesa per futures reclamacions. L’Usuari, haurà d’informar al venedor de la falta de conformitat en el temini de dos (2) mesos, des que es va tenir coneixement d’ella. Els drets corresponents a la garantia legal que assisteixen al comprador no es veurán limitats per una garantia comercial. Pel que fa a les reclamacions de indemnitat de l’Usuari seran d’aplicació el especificament disposat en la disposició 8 posterior.

 

 

 

Per conèixer el procés de devolució o reparació d’un producte, l’Usuari haurà de fer un clic aquí. En aquells supòsits relatius a devolucions de productes defectuosos, la Venedora procedirà a retornar l’import del mateix. Les despeses d’enviament dels productes defectuosos s’abonarán a l’Usuari un cop comprovat l’estat del producte objecte de devolució per part de la Venedora.

 

 

 

 

 

 

 

8. Limitació de responsabilitat

 

 

 

Queda exclosa la resposabilitat de la Venedora per danys i perjudicis a l’Usuari, sense perjudici d’aquelles reclamacions essencials del contracte, així com la responsabilitat per altres danys derivats d’un comportament dolós o negligent per part de la Venedora, els seus representants legals o auxiliars. Per obligació essencial del contracte s’entén aquelles, que el seu compliment sigui necessàri per al desenvolupament de l’objecte contractual. En cas de que es produeixi l’incompliment d’una obligació essencial del contracte, la Venedora només respondrà dels danys contractualment previsibles quan aquests siguin ocasionats per negligència, amb l’excepció d’aquelles reclamacions del Comprador que versin sobre els danys a la vida, integritat física o salut. 

 

 

 

Les limitacions anteriorment exposades són igualment d’aplicació per al representant legal o col·laboradors de la Venedora, en el cas que la reclamació sigui directament dirigida als mateixos.

 

 

 

El disposat anteriorment s’efectua sense perjudicis de les disposicions en matèria de responsabilitat per productes defectuosos.

 

 

 

 

 

 

 

9. Dret de desistiment (*) i Devolució voluntària

Política de cancelació / Dret de desistiment

Els Usuaris disposen d’un termini màxim de 14 dies naturals, per desistir, total o parcialment, del contracte (“Dret de desistimient“), comptats des de:

 • la data en la que l’Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels productes
 • en el supòsit d’entrega de múltiples productes encarregats per part de l’Usuari en la mateixa comanda i entregats per separat, el dia en que aquest o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels productes.
 • en cas d’entrega d’un producte format per múltiples components o peces, el dia que l’Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim component o peça.

Per a l’exercici de Dret de Desestiment l’Usuari haurà de fer clic en el següent enlace seleccionant en Tema la opció de “Altres preguntes”, a Serveis la opció de “Altres preguntes”, i comunicar la seva voluntat de desistir del contrate.

Per poder salvaguardar els terminis relatius del dret de desistiment, serà suficient amb que es realitzi la comunicació del dret de desestiment abans de que transcorri el termini legalment establert.

Efectes del desistiment

L’exercici del Dret de Desistiment s’extinguiràn les obligacions de les parts d’executar el contracte i, en cas d’un correcte exercici del mateix, implicarà la restitució recíproca de les prestacions, excepte les despeses d’enviament, tampoc aquells supòsits on existeixin despeses addicionals amb motiu de que l’Usuari hagi seleccionat expressament una modalitat d’entrega diferent a la modalitat d’entrega ordinària. La Venedora abonarà les quantitats pagades amb la retenció de despeses, excepte l’expressament indicat anteriorment en relació al termini màxim de 14 dies des de la data de recepció per exercir el Dret de Desestiment per part de l’Usuari. 

L’Usuari haurà de fer-se càrrec del cost de devolució al magatzem de la Venedora (Ferreteria Armengol) situada al C/ Avall, 25, i Passatge St Isidre, 5. 25600 de Balaguer. Espanya.

La Venedora podrà retenir el reemborsament de les quantitats fins que hagi rebut els béns i comprovar el correcte estat dels mateixos.

L’Usuari haurà de retornar en perfecte estat els Productes a la Venedora en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en que es comuniqui la decisió del desistiment del contracte. Si el consumidor no retorna els Productes en el seu embalatge original, el bé podrà sofrir una depreciació. En conseqüència s’informa a l’Usuari de que el mateix serà responsable de la disminució de valor dels béns quan aquesta resulti d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. El termini serà considerat vàlid quan la mercaderia es remeti abans del transcurs dels 14 dies anteriorment indicats.

 

 

10. No aplicació del dret de desistiment

 

El Dret de Desistiment no serà d’aplicació en els següents supòsits:

 

 • subministrament de Productes amb conformitat a les especificacions de l’Usuari o aquells que es trobin clarament personalitzats.
 • subministrament de Productes que puguin deteriorar-se i caducar amb rapidesa.
 • subministraments de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de salut o higiene, o que hagin estat desprecintats per l’Usuari després de l’entrega.
 • subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalresa s’hagin barrejat de forma indisociable amb altres béns.
 • subministrament de grabacions de so o de video precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats per l’Usuari després de l’entrega.

 

11. Garantia de devolució voluntària

 

 

 

La Venedora proporciona a l’Usuari una garantia de devolució voluntària dels Productes adquirits de 14 dies corresponents al Dret de Desistiment. En total es disposa per part de l’Usuari d’un termini de 30 dies naturals per poder retornar els productes adquirits, comptats des de la data d’entrega dels mateixos.

 

Serà requisit necessari per a l’exercici del citat dret que l’Usuari hagi comprovat les característiques la mercaderia de la mateixa manera que es realitza en nuna botiga física i que la mateixa es trobi en el seu estat original i en perfectes condicions i característiques.

 

 

 

 

12. Legislació i jurisdicció aplicable

 

 Les presents CGC es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten a la seva elecció,  per la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutgats i tribunals del domicili de l’Usuari. Així mateix, com a entitat adherida a  Confiança Online i als termes del seu Codi Ètic, en el seu cas de controversies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’Usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controversies de Confiança Online (www.confianzaonline.es).

 

 

13. Informació sobre l’eliminació de residus d’aparells electrònics (RAEE)

 

No està permés llençar els aparells elèctrics i electrònics (“AEE”), a contenidors de residus domèstics ni a qualsevol altre que no es trobi fixat als AEE haurán de ser separats del mateixos. L’Usuari podrà entregar les bateries, després del seu ús i a la seva elecció, en punts de recollida específics. Els residus dels AEE (“RAEE”) haurán d’anar acompanyats amb la següent simbologia per indicar que compleixen amb la directiva 2012/19/UE del Real Decreto 110/2015 i demés normativa que sigui d’aplicació (“Normativa RAEE”) en matèria de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (“RAEE”), incloent la identificació de les substàncies nocives, en concret “Cd” per cadmi, “Hg” per mercuri i “Pb” per plom:

 

 

 

En conseqüència amb la compra d’un Producte que tingui la condició de AEE, amb conformitat a lo anteriorment exposat, l’Usuari podrà efectuar l’entrega a la Venedora d’un RAEE de tipus equivalent (en els termes recollits en la normativa d’aplicació) en el punt d’entrega del AEE o en el domicili de l’Usuari on es produeixi el subministrament del AEE. En cas que l’Usuari requereixi la recollida de RAEE al seu domicili haurà de sol·licitar-la a través d’atenció al client. L’Usuari haurà de reomplir el corresponent justificant sobre la recollida de RAEE, imprimirlo introduïr-lo degudament complimentat al paquet juntament amb el/els producte/s AEE.

 L’Usuari haurà d’empaquetar el AEE de forma segura per al seu transport, utilitzant un paquet estable i que impedixi el moviment dels elements interior, podent si fós necessàri reomplir el paquet amb elements com per exemple diaris. L’Usuari haurà d’assegurar-se de que l’enviament dels AEE es trobin separats de les bateries i acumuladors que siguin extraibles, així com d’eliminar les seves corresponents dades personals.

 Disposat en el present apartat s’efectua sense perjudici del dret que assisteix a l’Usuari a dipositar lliurement i sense cap cost els RAEE en els punts de recollida establerts per la Venedora.

 

 

 

 

 

 

 

(*) Formulari de desistiment

 

 

 

 

 

 

 

A l’atenció de Ferreteria Armengol, Carrer Avall, 25. 25600 Balaguer (Lleida).

 

 

 

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistims del nostre (*) contracte de venta del sigüent bé/prestació del sigüent servei (*)

 

 

 

 • Comanda rebuda el (*) :
 • Nom del consumidor i usuari:
 • Correu electrònic amb el que es va realitzar la comanda:
 • Número de Comanda:
 • Domicili del consumidor i usuari:
 • Signatura del consumidor i usuari:
 • Data:

 

 

 

Adreça

C/ D'Avall, 25

25600 Balaguer (Lleida)

973 448 123

Horaris

Dilluns-Dissabte: 09h - 13.30h / 17h - 20.30h

Diumenges i festius tancat.

Puerta principal de Ferretería Armengol